پ.ن. صمیمانه خدا را شکر میکنم بخاطر چیزهایی که از دست داده ام چون باور دارم آنچه او علارغم میل نفسانی من برایم رقم زده جز نیکی برایم در پی نداشته است .